STREET FIGHTER V – Ryu vs Ken – The Classic

Street Fighter V
My scrub day 1 Ryu vs Ken