Incognitus (Rashid) Vs Snake Eyez (Zangief) EGX 2016 POOL Day 2

Incognitus (Rashid) Vs Snake Eyez (Zangief) EGX 2016 POOL Day 2