Snake Eyez (Zangief) Vs Vrurk (NASH) EGX 2016 POOL Day 2

Snake Eyez (Zangief) Vs Vrurk (NASH) EGX 2016 POOL Day 2