Kazunoko (Cammy) vs A-sakura (Chun Li):かずのこ(キャミィ) vs A-sakura(春麗)