Jigoku no hasami (HF Ken) vs. Goshiusa Sharo (WW Dhalsim)

FT5 @ Miracle Dome