NL (Cammy) vs Haitani (Necalli):NL(キャミィ)vs ハイタニ(ネカリ)