STREET FIGHTER V zKenshi (Ibuki) vs NaeSix (Rashid)