moushimasu (Urien) vs XiaoBao (Vega):moushimasu(ユリアン)vs XiaoBao(バルログ)