Street Fighter V PC mods – Ibuki as Momiji by Khaledantar666

https://khaledantar666.deviantart.com/art/IBUKI-MOMIJI-725018979