Garu_Usagiya (Balrog) vs Daigo Umehara (Guile):Garu_Usagiya(バイソン)vs ウメハラ(ガイル)