sealeder (Rashid) vs Haitani (Akuma):sealeder(ラシード)vs ハイタニ(豪鬼)