Hotdog29 (Bison) vs Kazunoko (Cammy):Hotdog29(ベガ)vs かずのこ(キャミィ)