Haitani (Akuma) vs trashbox (Birdie):ハイタニ(豪鬼)vs トラッシュボックス(バーディ)