SFVAE – Mago (Sagat) vs. Takuyar03 (Ryu)

Street Fighter V AE Sagat DLC!