Haitani (Kage) vs Towel5656 (Ken):ハイタニ(影ナル者)vs Towel5656(ケン)

Haitani (Kage) vs Towel5656 (Ken)
ハイタニ(影ナル者)vs Towel5656(ケン)