Mago (Cammy) vs Crusher (Birdie):マゴ(キャミィ)vs クラッシャー(バーディ)

Mago (Cammy) vs Crusher (Birdie)
マゴ(キャミィ)vs クラッシャー(バーディ)