Nuki (Chun Li) vs Harumy (Ibuki):ヌキ(春麗)vs はるミー(いぶき)

Nuki (Chun Li) vs Harumy (Ibuki)
ヌキ(春麗)vs はるミー(いぶき)